fbpx

תנאי שימוש

החברה אומגה גרות' גרופ בע"מ ("החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר קונים חכם עם דפנה שחר המציע פלטפורמה אינטרנטית להצטרפות למועדון המעניק לחבריו, מעת לעת, ובהתאם לתנאים שיפורסמו באתר, ייעוץ והטבות ברכישת מוצרי חשמל וריהוט לבית במסגרת ימי מכירות מרוכזים ("האתר", "המועדון" ו- "השירותים", בהתאמה).

השימוש באתר, ובכלל זה, בשירותים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות המצויה תחת הלינק https://khds.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9/ ("מדיניות הפרטיות").

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל גולש העושה שימוש באתר. הנך מאשר כי סימון "אני מסכים" בהודעה המתאימה בעמוד ההרשמה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאים אלו, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להוראותיהם.

הרשמה לשירותים

1. השימוש באתר ובשירותים מותר אך ורק אם הנך בן 18 ומעלה, בעל כשירות משפטית ואזרח ישראלי. שימוש באתר כמוה כהצהרה כי הנך עומד בכל התנאים האמורים.

2. קבלת גישה לחלק מהשירותים המוצעים באתר, ובכלל זה הצטרפותך למועדון, טעונה הרשמה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו. במסגרת ההרשמה כאמור תידרש להזין את הרשאת ההרשמה שברשותך (ככל שנדרשת) וכן פרטים אישיים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד ("המידע"). חלק מהמידע שתתבקש למסור הינו חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטי מידע אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.

3. בנוסף למסירת המידע תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ו/או כניסתך לחשבונך לאחר הצטרפותך למועדון. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה וכן לפעולות המבוצעות באמצעות חשבונך. הנך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.

4. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס ההרשמה. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן, במידת הצורך, את המידע כפי שנמסר בטופס ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. האיסוף והשימוש במידע שתמסור יהא כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי מדיניות הפרטיות, הנך מסכים לכך שהמידע שתמסור בעת ההרשמה ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמר במאגר המידע של החברה וישמש את החברה לדיוור חומרים שיווקיים ופרסומיים בין אם בשם החברה ובין אם בשם בתי עסק הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה לשם אספקת השירותים ו/או במסגרת המועדון. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

5. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מפרטי המידע, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עליך לשנותם לאלתר.

6.כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלך (ובכלל זה ביצוע עסקאות) ייחשבו כפעולות שמבוצעות על-ידך, בין שפעולות אלה מתבצעות בהסכמתך או בידיעתך ובין שבלעדיהן.

השירותים וההטבות באתר ובמועדון

7. השירותים וההטבות שיינתנו במסגרת המועדון יהיו כפופים לתנאים שיפורסמו על ידי החברה באתר מעת לעת וכן למדיניות הנהוגה אצל בית העסק בית העסק.

8. כל עסקה שתבצע דרך ו/או באמצעות ו/או מכוח הטבה או שירות הניתן במסגרת האתר ו/או המועדון ("העסקה") תבוצע ישירות בינך לבין בית העסק או נותן השירותים המספק את השירות או המוכר את המוצר נשוא העסקה ("בית העסק"); החברה לא תהא ולא תיחשב צד לעסקה; כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה.

9. האחריות הבלעדית על פרסום המוצרים או השירותים המוצעים באתר ופרטיהם חלה אך ורק על בית העסק. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או טעויות בפרסום ו/או במוצר נשוא הפרסום ולכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם הפרסום ו/או המוצר או השירות נשוא הפרסום.

10.  האחריות המלאה למוצר או השירות נושא העסקה, לרבות תנאי העסקה, אספקה, טיב, איכות ואחריות חלה אך ורק על בית העסק בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל בית העסק. בכל מקרה, החברה אינה ולא תהא צד להתקשרות בינך לבין בתי העסק, ולא תישא באחריות, עקיפה או ישירה, למוצרים או השירותים נשוא העסקה כאמור, ולא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה

11. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה וכן חל איסור מוחלט על ביצוע מסחר בהן או על העברתן בתמורה או ללא תמורה לאדם אחר. ההטבות אינן מהוות תמורה כלשהי לגולשים. ההטבות אינן ניתנות להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף, לשווה-כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי. למען הסר ספק, החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו בגין ההטבות, ובמידה שמתן הטבה יגרור תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על מקבל ההטבה בלבד.

12. מוסכם ומובהר כי החברה תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או להשהות ו/או לבטל כל שירות או הטבה המוצעים וניתנים במסגרת האתר ו/או במסגרת המועדון, וזאת ללא כל התראה מוקדמת. הנך מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם האמור.

13.  בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏25 להלן, החברה רשאית שלא להעניק את ההטבה ו/או שלא לאפשר את מימושה של ההטבה, אם תהא סבורה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי השימוש שנעשה באתר ו/או במועדון נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.

פרסומות, קישורים והפניות

14.  באתר תמצא פרסומות, קישורים והפניות לרבות לבתי עסק ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("תכני צד שלישי"). החברה אינה שולטת ואין לה את האמצעים לפקח על תכני הצד השלישי. בנוסף, החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

15. החברה לא תישא בכל אחריות לתכני הצד השלישי. הימצאותם של תכני צד שלישי באתר אינה מעידה ולא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים הצד השלישי ו/או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים באתר, וכן אינה מלמדת כי המידע אשר נמסר במסגרתם הינו נכון, מלא או עדכני. הסתמכותך ושימושך בתכני הצד השלישי הינם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

16.   כל עסקה שתעשה בעקבות תכני צד שלישי, הינה על אחריותך הבלעדית, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי.

קניין רוחני

17.  כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני באתר, לרבות (אך לא רק) ברעיון העומד ביסודו, בעיצוב האתר, בסימנים המסחריים בו, בתכנים המופיעים בו, בתמונות המופיעות בו ובארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אשר הקנו לחברה את זכות השימוש בהן ואין לראות בשירותים הניתנים במסגרת האתר כמקנים זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים כאמור.

18.  אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

19. מבלי לגרוע מהאמור, אין לבצע את הפעולות הבאות: להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשעתק, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך או הנדסה הפוכה, לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, למכור להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

פעולות אסורות

20. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי:

20.1.   לא תפרסם, בכל דרך שהיא, תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או יש בהם כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או הינם בעלי אופי גזעני, פוגעני, מעליב או משמיץ ו/או הינם מהווים עבירה על חוק כלשהו, לרבות לשון הרע ו/או יש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור;

20.2.    לא תפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי, ללא אישור החברה מראש ובכתב;

20.3.    לא תפרסם תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

20.4.    לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו;

20.5.    לא תטעין, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב העלול להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר;

20.6.    לא תפיץ "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר או לכל שרת אחר;

20.7.    לא תעשה שימוש פוגעני ו/או גזעני ו/או שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;

20.8.    לא תעשה שימוש באתר לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית);

20.9.    לא תמכור, תעניק רישיון, תחכיר, תמחה או תעביר את הזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר.

20.10. לא תגלה את התוצאות של ביצועי האתר, או תשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של אתר מתחרה.

20.11. לא תסיר ו/או תשנה ו/או תפגע בכל זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, הודעות מזהות או רישומים קנייניים אחרים שמוכלים באתר או בחומרים או בכל עותק מהם.

20.12. לא תשתמש בשם החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מהחברה.

היעדר מצגים

21.  השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.

22.  החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

23.  החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

הגבלת אחריות

24.  החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר או השירותים או להעדר אפשרות להשתמש בהם, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, וזאת אף אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

חסימת או הגבלת השימוש באתר

25. החברה רשאית לחסום או להגביל או לבטל את שימושך באתר ו/או את חברותך במועדון וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) במקרה של הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או (ב) במקרה של הפרת תנאי מתנאי הטבה אשר פורסמו באתר ו/או (ג) במקרה שבו ביצעת מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותו התקינה של אתר ו/או (ד) במקרה שבו ביצעת שימוש לרעה באתר ו/או במועדון ו/או (ה) במקרה שבו החברה סבורה כי ביצעת מעשה שאינו כדין.

העדר תמיכה טכנית

26. החברה אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך מוזמן לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה info@khdf.com  ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שונות

27.  אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם.

28.  תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

29. על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

30.   בכל פנייה או שאלה בקשר עם תנאי שימוש אלו הנך מוזמן לפנות אלינו ונציגי החברה ישתדלו לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעות פרטי הקשר הבאים: כתובת הדוא"ל info@khds.co.il 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו חלה על המידע והנתונים שתמסור לאומגה גרות' גרופ בע"מ (להלן: "החברה"), לרבות במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים ו/או המפורסמים על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן על מידע שנאסף על אודות הגולשים בזמן הגלישה באתר (להלן יחד "המידע האישי")."מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, מספר טלפון או פרטי קשר אחרים.

בשימושך באתר הנך נותן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, ובכלל זה, לכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בה. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תגלוש לאתר ואל תעשה שימוש באתר ובשירותיו.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע נדרש ייתכן  שלא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

המידע שנאסף ואופן איסופו

החברה מקבלת ו/או אוספת מידע על המשתמש בדרכים הבאות:

א. רישום. בשלב ההרשמה תידרש לספק לחברה מידע כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה וכתובת מגורים. אם תבחר שלא להירשם, ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים האמורים.

ב."צור קשר". בעת פנייתך לחברה, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת שהחברה תוכל לתת מענה לפנייתך.

ג. "צד שלישי". באמצעות חברות שונות המספקות לחברה מידע, נתונים פנימיים ושירותים שונים על התנהגות המשתמשים באתר לרבות פייסבוק, Google Analytics ועוד, לרבות בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

ד.  חשבונות צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לך להירשם על-ידי לחיצה על לחצן 'התחבר' או 'כניסה' שאנו עשויים להציג באתר, באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך או באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך (להלן: "חשבון צד שלישי"). פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון צד שלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון צד שלישי שלך. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון צד שלישי קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו.   

ה. באמצעות איסוף עצמאי של החברה ו/או מי מטעמה ביחס להרגלי השימוש של המשתמש באתר כדוגמת מועדי ומשך התחברות המשתמש לאתר, הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכו'.

ו.  ככל שתבחר להשתתף במשובים, סקרים ושאלונים שיכול ויעלו מעת לעת לאתר, החברה עשויה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות השתתפותך כאמור.

ז.  באמצעות קבצי  Cookies. בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

השימוש במידע

המשתמש/ת באתר מודע/ת לכך שבעת הגלישה באתר, נאסף מידע אודותיו/ה, לרבות אודות פעולות שביצע/ה באתר או תכנים שהתעניין/ה בהם. החברה רשאית לאסוף ולשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמש/ת וכן את המידע שנאסף על ידה, ולעשות שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים, שיפור האתר, משלוח חומרים פרסומיים מהחברה ו/או מחברות קשורות ו/או מצדדים שלישיים, מתן שירותי דיוור ישיר, ניתוח והתאמת תכנים למשתמש, וכן מסירתו או מכירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. בהרשמה לאירוע המכירות מאשר המשתמש/ת כי המשווק יהא רשאי למסור לחברה מידע לרבות העתק הצעות מחיר ו/או חשבוניות עסקה וכן בדבר השתתפותו/ה ורכישותיו/ה באירוע המכירות.

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לשימושים הבאים:

א.  שליחת פרטיך לבתי העסק שהחברה פועלת בשיתוף פעולה עמם על מנת להעניק את השירותים המוצעים באתר;

ב. אספקת השירותים וכן שיפור האתר, השירותים והתכנים שהחברה מציעה;

ג. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ובתי עסק;

ד.  לזהות ולאמת את הגישה שלך לשירותים אליהם אתה מורשה לגשת;

ה.  לצורך העברת ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים;

ו.  ליצירת קשר עמך בדרכים שונות כולל שליחת הודעות SMS ודוא"ל לרבות לשם עדכונים ביחס לשירותים ו/או לשם משלוח דיוור ומידע פרסומי ושיווקי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתפרסם עבור בתי עסק אחרים וכן ולצורך מתן שירותי דיוור על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים. שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית לגלות את המידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף על ידה כאמור לעיל במקרים הבאים: (א) שיתוף המידע עם ספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק ו/או מסייעים לחברה בתפעול ותחזוקת האתר לרבות, אך לא רק, ספקים אשר מעניקים לחברה שירותי אירוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות; (ב) במקרה בו תמצא החברה כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (ג) אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין, הליך משפטי, צו שיפוטי או בקשה של כל ערכאה מוסכמת או רשות ממשלתית; (ד) במקרה שהחברה תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת  באתר. (ה) לשם הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות החברה, הגולשים האחרים, שלך או של הציבור.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ידוע לך כי מסירת פרטים במסגרת אתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך קישורים הקיימים באתר כפופים למדיניות הפרטיות של אותם אתרים. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל על-ידי צדדים שלישיים כאמור לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר.

אבטחה

החברה פועלת לפי תקנים מקובלים בענף על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני הגולשים ל- 100% אבטחת מידע ובכלל זה כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

קבצי Cookie

האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצרכים שונים, כגון, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 Cookieהינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.

בעשותך שימוש באתר אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שימוש במערכת Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר וכד'.

האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google  הזמינה בכתובת  http://www.google.com/policies/privacy/.

באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

הסבה, העברה או מכירה

החברה רשאית להעביר את המידע האישי אשר נמסר על ידך או נאסף על ידי החברה ולהסב את זכויותיה לשימוש במידע האמור לצד שלישי ללא צורך במסירת הודעה וזאת בכל מקרה של מכירה ו/או העברה ו/או מיזוג לרבות מכירת מאגר מידע. 

שינויים

החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו הסכמה לשינויים אלה.

הדין החל

על תנאי מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

יצירת קשר

בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות – אנא צור קשר עם החברה באמצעות מייל  info@khds.co.il

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן